اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

بدون توافق سیاسی همه‌شمول بحران ادامه می‌یابد

جامعۀ قلب آسیا در همکاری با مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه و مرکز همکاری بین‌المللی پوهنتون نیویارک، چهاردهمین جلسه از سلسله گفتگوهای مسیر۲ را در مورد حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از مردم افغانستان برگزار کرد.

در این نشست، وضعیت کنونی افغانستان و آیندۀ تعامل با دولت موقت طالبان مورد ارزیابی قرار گرفت. سخنران اصلی نشست از کابل، شرکت‌کنندگان را در جریان وضعیت وخیم اقصتادی و بشری در افغانستان قرار داد.

سخنران اصلی  با اشاره به فلج‌شدن اقتصاد، ناکارآمدی نهادهای دولتی و بحران بشری و فرارسیدن زمستان بر ایجاد هماهنگی میان نهادهای کمک‌رسان برای رسیدگی به اقشار نیازمند و آسیب پذیر تأکید ورزید.

شرکت کنندگان ابراز داشتند: در حالی‌که چندین کشور قول کمک های بشردوستانه را داده اند، کمک های غذایی برای رفع نیازهای مردم افغانستان کافی نیست. برای کاهش فاجعۀ بشری، حمایت و هماهنگی بیشتر جامعه جهانی لازم است. اشتراک کنندگان بر مشارکت بیشتر در میان ذی‌نفعان مختلف داخلی و خارجی در وضعیت کنونی افغانستان تاکید کردند.

اشتراک کنندگان بر لزوم تعامل رهبران طالبان با مردم افغانستان به همان اندازه که مشتاق تعامل با خارجی‌ها به خاطر به رسمیت شناسی هستند، تأکید کردند.

حل و فصل سیاسی یکی دیگر از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. بدون حل و فصل سیاسی که شامل تمام اقشار جامعه افغانستان باشد، بحران سیاسی همچنان وجود خواهد داشت. در نهایت، موضوع ایجاد یک دولت فراگیر که به حقوق همه مردان و زنان افغان احترام بگذارد، همچنان حیاتی است، زیرا مردم افغانستان همچنان خواستار زندگی با حقوق برابر برای همه هستند.