اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

خپرونی/ نشریات

«تلاش افغان‌ها برای صلح -د جمهور رئیس نجیب الله او ډاکټر محمدحسن کاکړ تاریخي لیکونه»

«تلاش افغان‌ها برای صلح -د جمهور رئیس نجیب الله او ډاکټر محمدحسن کاکړ تاریخي لیکونه»

«تلاش افغان‌ها برای صلح - د جمهور رئیس نجیب الله او ډاکټر محمدحسن کاکړ تاریخي لیکونه»، مجموعه‌ مقالاتی دربارۀ روند صلح افغانستان است که از سوی جامعۀ قلب آسیا و بنیاد کاکر تهیه و تدوین گردیده است. پیشگفتار این کتاب از سوی اخضر ابراهیمی نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان نگاشته شده است.