اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

سروی ترجیحات سیاسی افغان‌ها دربارۀ مذاکرات بین‌الافغانی

جامعه قلب آسیا به منظور کمک به دانش روزافزون در مورد دیدگاه‌های افغان‌ها درباره روند صلح جاری و آینده این

کشور، یک سروی سریع را در مورد چند مسأله اساسی که احتمالا در مذاکرات پیشرو مطرح خواهد شد، انجام داد. این

مسایل عبارتند از: نوعیت حکومت و حاکمیت قانون، نقش نیروهای خارجی در تضمین هرگونه توافقنامه صلح، آینده

جنگجویان طالبان، نقش زنان و آنچه از نظر خود افغانها باید مهمترین اولویت گفت‌وگوهای صلح باشد.

نسخۀ دری این سروی را می‌توانید از آدرس ذیل به دست آورید:

https://heartofasiasociety.org/pashto-dari/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/HoAS_Political-Survey_Dari.pdf