اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

درس‌هایی‌که می‌توان از مذاکرات صلح افغانستان طی سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۰ آموخت

«درس‌هایی‌که می‌توان از مذاکرات صلح افغانستان طی سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۰ آموخت»، گزارش تحقیقی‌یی است که محقق جامعۀ قلب آسیا با استفاده از مصاحبه با مسوولان و مذاکره‌کنندگان حکومت‌های پیشین افغانستان و تحقیق کتاب‌خانه‌یی نگاشته است. هــدف از ایــن مطالعــه، شناســایی شــکاف‌ها، نقــاط قــوت و ضعــف، از مذاکــرات قبلــی بین‌االفغانــی اســت تــا بــرای گفتگــو و مذاکــره فعلــی بین‌الافغانی میــان گــروه طالبــان و حکومــت افغانســتان امــکان تحلیــل پالســی و رفتارهــای مناســب را فراهــم نماید.. ایــن مطالعــه عمدتــاً بــا گروه‌هــای سیاســی اصلــی در افغانســتان سـرو کار دارد و متمرکـز بـر سـه دور مذاکـرات اسـت کـه ایـن دوره‌هـا شـامل: )۱ حکومـت حـزب دموکراتیـک خلـق افغانســتان و گروه‌هــای مجاهدیــن، )۲ گروه‌هــای مختلــف جهــادی کــه بــر حکومــت داکتــر نجیــب‌الله فایــق آمدنــد و۳) میــان گــروه طالبــان و گروه‌هــای مجاهدیــن اســت.

نسخۀ اصلی این گزارش تحقیقی به زبان انگلیسی است. اما جامعۀ قلب آسیا آن را به زبان‌های دری و پشتو نیز ترجمه کرده است.

پی‎‌دی اف نسخۀ دری این گزارش تحقیقی را از لینک زیر به دست آورده می‌توانید:

درس‌هایی‌که می‌توان از مذاکرات صلح افغانستان طی سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۰ آموخت