اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

الهام غرجی

الهام غرجی از پژوهشگران ارشد جامعۀ قلب آسیا و یک چهرۀ اکادمیک است. وی نامزد دکترا در زمینۀ سیاست بین‌الملل و حل منازعات از دانشگاه کویمبرای پرتگال است.

تحقیقات وی متمرکز بر سیاست خارجی و امنیت در منطقۀ خزر به ویژه مسأله نظم منطقه‌یی پس از فروپاشی شوروی و رهبری فعلی روسیه می‌باشد.

گرایش تحقیقاتی وی در زمینۀ همکاری‌های منطقه‌یی، اتصال منطقه‌ای، سیاست و امنیت در آسیای میانه و تروریسم و رادیکالیسم می‌باشد.