اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

پروسۀ ‌استانبول در ده سال در منطقه‌ اجماع را به‌وجود نیاورده ‌است

جاوید لودین، معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه می‌گوید با آن‌که نشست قلب آسیا- پروسه استانبول “از لحاظ شکل با ارزش است و زمینه دیدارها و بحث‌های سیاسی را فراهم می‌سازد اما از نظر محتوا این روند تا به حال پیشرفتی نداشته است.”

آقای لودین با آن‌که از لحاظ شکلی قلب آسیا را یک روند خوب می‌داند اما می‌گوید که اگر روی محتوای این روند کار می شد می‌توانست اجماع منطقه‌یی را برای گفت‌وگوهای صلح ایجاد کند.

جاوید لودین که بنیانگذار قلب آسیا پروسه استانبول است می‌گوید با آن‌که این روند از بهر به میان آمدن یک اجماع منطقه‌یی و اعتماد سازی میان این کشورها و نیز پیش‌بینی‌ها برای بیرون شدن ایالات متحد امریکا از افغانستان به میان آمد، اما یک روند کاملن موفق نبوده‌است.

آقای لودین افزود: «شکست و ریخت سیاسی بود در سطح منطقه، سوء اعتماد در منطقه وجود داشت بسیار زیاد و امروز هم متاسفانه وجود دارد، بنا اساسی ترین تمرکزی که در آن وقت صورت گرفت در چهار چوب پروسه استانبول همین حرف بود که اعتماد سازی به میان آید.»

آقای لودین می‌گوید که تلاش‌های پراکنده برای به میان آمدن اجماع سیاسی میان کشورهای منطقه سبب شد تا در برابر اهداف نشست قلب آسیا بی پروایی شود.

جاوید لودین بیان داشت: «در مورد صلح در افغانستان یک میکانیزم مشورت‌ها، میکانیزم همکاری و تفاهم بین امریکا و ناتو از یک طرف و کشور های منطقه از طرف دیگر وجود ندارد از این خاطر است میکانیزم های مختلف را تجربه می کنیم.”

او افزود: “در دوسال، کسی تروییکا را سازماندهی می‌کند، کسی شش جمع دو را راه می اندازد، کسی یک فورمول دیگری را مطرح می‌کند ما اگر می‌توانستیم امروز حد اقل یک فورمول واحد داشته باشیم یک میکانیزم واحد داشته باشیم، که در آن همه دخیل بتوانند باشند چه خوب می‌بود و افغانستان در آن هم نقش یک انگشت/ کلک ششم را نمی‌داشت نقش مهم و مرکزی را در آن میداشت. اما حیف که اینطور نیست اما باز هم امید وار استیم که حالا انجام شود.»

در همین حال، رییس‌جمهور غنی از برگزاری نشست قلب آسیا ابرار خرسندی کرده‌است.

اشرف غنی، رییس جمهور کشور گفت:«من می خواهم تا خرسندی همانند ام را از کازاخستان، چین، پاکستان، هند، آذربایجان وترکیه  میزبانان گذشته نشست‌های قلب آسیا – روند استانبول ابراز کنم. جمهوری اسلامی افغانستان افتخار خواهد داشت  تا ازشما در سال ۲۰۲۲ میزبانی نماید.»

ده سال پیش برای نخستین بار  نشست “قلب آسیا -روند استانبول را به منظور گسترش همکاری‌های منطقه‌یی در بارۀ افغانستان در استانبول برگذار شد.

اسدالله زایری، استاد دانشگاه در این باره گفت:«این نشست ها میتواند افغانستان را از نظر سیاسی و اخلاقی در وضعیت بهتر و مناسب تر قرار بدهد و میتواند برای افغانستان دست آورد مهم باشد.»

اعضای اصلی نشست “قلب آسیا -روند استانبول پانرده کشور منطقه‌اند، اما  هفده کشور همکار و نیز دوازده سازمان منطقه‌یی و جهانی اعضای ناظر این روند استند. هرکشور عضو به گونۀ منظم سال یک بار این نشست را میزبانی می‌کنند.

طلوع نیوز