اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

هغه درسونه چې له ۱۹۸۰ – ۱۹۹۰ز کلونو یې د افغانستان سولې له مذاکراتو زده کوالی شو

سیزه
د دې اثـر د لوسـتلو موخـه د پخوانـئ بیـن االفغانـی مذاکراتـو نـه د ضعـف او قـوت ټکـي پـه ډاګـه کـول دي چـې د اوسـنی بیـن الافغانی (د افغـان حکومـت او طالبانـو ) مذاکراتـو پالیسـیو کـې تحلیـل او مناسـب لارې
چـارې برابـرې کـړي.
پـه دې اثـر کـې د څېړونـو رسبېـره د ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ نـه تـر ۲۰۰۱ کلونـو رسـمي چارواکـو او د ښـکېلو اړخونـو چـې پـه بیـن الافغانی مذاکراتـو کـې یـې ګـډون درلـود مصاحبـو نـه هـم ګټـه اخيسـتل شـوی ده. پـه عیـن
وخـت کـې د مذاکراتـو لـه درسـونو او تجربـو هـم ګټـه اخیسـتل شـوې ده.
دا اثـر پـه لویـه کچـه د افغانسـتان لـه سـیاسی ډلـو رسه تـړاو لـري او پـه درې دورو مذاکراتـو بانـدې متمرکـز
دی.
1 )د افغانستان د خلق ګوند حکومت او د مجاهدینو ډلې
2 )مختلفې جهادي ډلې او د ډاکټر نجیب الله حکومت
3 )د مجاهدینو ډلې او طالبان

هغه درسونه چې له ۱۹۸۰ – ۱۹۹۰ز کلونو یې د افغانستان سولې له مذاکراتو زده کولای شو- PDF