اعمار صلح و اتصال منطقه‌یی از راه تحقیق و گفت‌وگو

د څیړنې او خبرو اترو لومړیتوبونه /اولویت‌های پژوهش و گفت‌وگو

اولویت‌های متمرکز به افغانستان

اولویت‌های متمرکز به افغانستان

روند صلح
امنیت
کاهش اختلافات و ایجاد تغییر
کمک‌های بین‌المللی
حکومت‌داری
دموکراسی
په سیمې متمرکز لومړیتوبونه

په سیمې متمرکز لومړیتوبونه

سیمه ییز امنیت
ترهګري او افراطپالنه
چایېریالي سازمان شوي جرمونه
د اوبو دیپلوماسي
اقتصاد او سوداګري
ګڼ ملیتي بهرنی سیاست

سیمه‌ایز او نړیوال همکاران/ همکاران منطقه‌ای و جهانی